Breadcumb Caption
  • PERKHIDMATAN
  • Penyediaan Standard
Breadcumb Caption
  • PERKHIDMATAN
  • Penyediaan Standard

Penyediaan Standard

Standard yang berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjaan dikaji, serta digubal, dan perlu disediakan dari semasa ke semasa. Ini bertujuan memastikan standard yang digubal relevan dengan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.


a. Kajian Dasar

Kajian ke atas dasar KKP yang sedia ada dijalankan dari semasa ke semasa untuk menilai sejauh mana dasar tersebut mencapai tujuan asal seperti yang dirancang. Perubahan akan dibuat, jika perlu, untuk memastikan matlamat dan peraturan kendiri dalam kalangan majikan dan pekerja dapat dicapai.


b. Penggubalan Peraturan, Garis Panduan dan Kod Amalan Industri

Disamping memperkenalkan Peraturan Kod Tataamalan Industri, dan Garis Panduan yang baharu. Jabatan turut meminda perundangan dan peraturan sedia ada. Ini adalah bertujuan membantu pihak Industri mematuhi dan memenuhi tanggungjawab sebagai majikan, seperti yang dikehendaki oleh Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.

Cetak Emel