• PERKHIDMATAN
  • Lain-lain Aktiviti
Slider

Lain-lain Aktiviti

Selain daripada semua aktiviti utama , Jabatan juga bertanggungjawab untuk:

  • Menjadi sekretariat dan memberikan inputkepada Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP);
  • Melaksanakan analisis teknikal dan mengenal pasti langkah bagi mengawal hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja;
  • Melaksanakan sukatan peperiksaan dan penilaian serta mengendalikan peperiksaan untuk pengiktirafan Orang Yang Kompeten.
  • Membuat kerja pengiktirafan firma dan organisasi berkebolehan;
  • Mengenal pasti, menyemak laporan keselamatan dan pelan tindakan kecemasan, serta menjalankan pemeriksaan dan audit ke atas pepasangan bahaya besar dan pepasangan bahaya bukan besar;
  • Melaksanakan permonitoran hazard kesihatan di tempat kerja dan;
  • Menyemak laporan permonitoran hazard kesihatan oleh Orang Yang Kompeten.

Cetak Emel