Breadcumb Caption
 • PERKHIDMATAN
 • Lain-lain Aktiviti
Breadcumb Caption
 • PERKHIDMATAN
 • Lain-lain Aktiviti

Lain-lain Aktiviti

Selain daripada semua aktiviti utama , Jabatan juga bertanggungjawab untuk:

 • Menjadi sekretariat dan memberikan inputkepada Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP);
 • Melaksanakan analisis teknikal dan mengenal pasti langkah bagi mengawal hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja;
 • Melaksanakan sukatan peperiksaan dan penilaian serta mengendalikan peperiksaan untuk pengiktirafan Orang Yang Kompeten.
 • Membuat kerja pengiktirafan firma dan organisasi berkebolehan;
 • Mengenal pasti, menyemak laporan keselamatan dan pelan tindakan kecemasan, serta menjalankan pemeriksaan dan audit ke atas pepasangan bahaya besar dan pepasangan bahaya bukan besar;
 • Melaksanakan permonitoran hazard kesihatan di tempat kerja dan;
 • Menyemak laporan permonitoran hazard kesihatan oleh Orang Yang Kompeten.

Cetak Emel