Breadcumb Caption
Breadcumb Caption

Pemasang, Penyelenggara dan Pemeriksa Lif, Eskalator & Dumbwaiter

  • Seksyen 29A, Akta Kilang Dan Jentera 1967 telah menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh membuat, fabrikasi, menguji, memasang, menyelenggara, merombak dan membaikpulih mana-mana jentera yang dinyatakan di dalam kecuali telah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pemeriksa.

    Manakala Peraturan 31(2), Peraturan-peraturan (Lif Elektrik Penumpangpenumpang dan Barang-barang) Kilang dan Jentera 1970 telah menyatakan hendaklah membuat perjanjian dengan sesuatu firma yang diluluskan dari semasa ke semasa. Bagi maksud peraturan ini firma yang diluluskan ertinya satu firma yang telah memuaskan hati Ketua Pemeriksa bahawa firma itu telah mengambil bekerja orang-orang yang cukup layak dan terlatih (kemudian daripada inidisebut orang berkebolehan) dan mengawal kelengkapan dan kemudahan-kemudahan untuk menentukan supaya pemeriksaan, pembelaan dan penyenggaraan lif dijalan dengan sepatutunya.

    Berdasarkan kepada kehendak perundangan di atas, setiap syarikat yang akan menjalankan kerja-kerja pemasang, peyenggara dan pemeriksa lif, eskalator & dumwaiter hendaklah berdaftar dengan Jabatan sebagai firma yang kompeten sebelum menjalankan kerja.
  • Permohonan pendaftaran dan pembaharuan boleh dibuat secara atas talian melalui sistem MySKUD. Sila log masuk melalui Single Sign On (SSO) platform dipautan http://mykkp.dosh.gov.my
 

Cetak Emel