Breadcumb Caption
  • Arkib Statistik
  • 2018
  • Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2018
Breadcumb Caption
  • Arkib Statistik
  • 2018
  • Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2018

Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Januari 2018

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Disember 2017

No. Piagam Pelanggan
Tempoh Bil. lengkap diterima
Bil. lengkap diproses
Peratus Pencapaian
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:        
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days  37  37 100%
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days  809  729 90%
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days  189  155 82%
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days  5  5 100%
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days  44  44 100%
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days  12  12 100%
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days  12  12 100%
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days      
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.  13  13 100%
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).  2  1 50%
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).  0  0 0%
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).  4  4 100%
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).  0  0 0%
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising  0  0 0%
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)  75  75 100%
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days      
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.  8  8 100%
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).  6  4 67%
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).  1  1 100%
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).  3  3 100%
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).  0  0 0%
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising  0  0 0%
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)  84  84 100%
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days  15  15 100%
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days  0  0 0%
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours  3  3 100%
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes  39  39 100%

Cetak Emel