Breadcumb Caption
  • HUBUNGI KAMI
  • Soalan Lazim
Breadcumb Caption
  • HUBUNGI KAMI
  • Soalan Lazim

Singkatan

 CBI Maklumat sulit perniagaan
 CIMS Chemical Information Management System
CLASS Regulations

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

 JKKP Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia
 GHS Sistem Terharmoni Global bagi Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia
 ICOP CHC Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemical
 SDS  Helaian Data Keselamatan
 USECHH Regulations

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000