Slider

  page and link language

  Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

   

  Suspendisse neque consectetuer id mi Proin Donec et Sed ac facilisis. Rutrum id tristique lobortis velit enim Phasellus nec justo ac urna. Nunc magna lorem Quisque pretium in Nam pretium mauris convallis nisl. Malesuada et gravida odio diam id quis turpis a quam Nam. Quisque dis hendrerit Curabitur lobortis iaculis.

  Carta Organisasi

  Pengenalan

  Bahagian Pengurusan Kimia memainkan peranan yang penting dalam menangani isu-isu pengurusan kimia yang semakin meningkat dewasa ini. Hal ini termasuklah penaksiran risiko kesihatan kimia, penetapan standard pendedahan, pengelasan bahan kimia, komunikasi hazard dan, konvensyen-konvensyen antarabangsa tentang pengurusan, keselamatan dan kesihatan yang berkaitan dengan bahan kimia. Hal ini termasuk juga promosi pengurusan bahan kimia kepada agensi-agensi kerajaan, pihak-pihak industri dan badan-badan yang berkaitan. Perkara ini tidak terhad kepada aktiviti-aktiviti dalam negara sahaja.

  Malaysia dalam proses melaksanakan Sistem Terharmoni Global (GHS) selaras dengan kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dalam Persidangan APEC pada Oktober 2002:

  ......”encouraged APEC members to work towards implementing the GHS on hazard classification and labelling of chemicals and safety data sheets by 2006, including through capacity building”.

  Kenyataan MITI ini telah membuka satu lembaran baru dalam proses pengurusan bahan kimia dan komunikasi hazard di Malaysia. Bahagian Pengurusan Kimia menjadi tumpuan utama bagi perlaksanaan GHS di sektor tempat kerja.

  Jabatan telah dilantik oleh Kementerian Luar sebagai salah satu agensi dalam Pihak Berkuasa Kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia (PBK KSK) bagi memenuhi kehendak Konvensyen Senjata Kimia (KSK) serta melaksanakan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005 yang dikawal selia oleh Kementerian Luar. Jabatan juga bertanggungjawab dalam menangani isu-isu berkaitan dengan pengurusan dan keselamatan bahan kimia termasuk konvensyen-konvensyen kimia.  

  Objektif

  Mewujudkan amalan sistem pengurusan dan keselamatan bahan kimia yang baik bagi mencegah kemalangan dan penyakit pekerjaan di tempat kerja."

  SEKSYEN TOKSIKOLOGI DAN PENAKSIRAN RISIKO KIMIA

  1. Bertindak sebagai penyelaras dan pakar rujuk dalam pelaksanaan Assessment of The Health Risks Arising From the Use of Chemicals Hazardous to Health at the Workplace 3rd Edition (CHRA 3rd Edition).
  2. Memantau dan meluluskan kaedah alternatif bagi penaksiran risiko bahan kimia terhadap kesihatan (CHRA)
  3. Memproses permohonan and kelulusan penaksiran risiko bahan kimia terhadap kesihatan generik (generic CHRA)
  4. Bertindak sebagai penyelaras dan pakar rujuk dalam melaksanakan Simple Risk Assessment and Control for Chemical (SiRAC) Manual. 
  5. Mengurus pembangunan sistem atas talian Simple Risk Assessment and Control for Chemical (SiRAC). 
  6. Memproses permohonan pendaftaran baharu (dan pembaharuan) Pengapit (CHRA Assessor), dan pemantauan Pengapit sedia ada.
  7. Memproses permohonan pendaftaran baharu (dan pembaharuan) pusat latihan dan pelatih Pengapit (CHRA Assessor), dan pemantauan pusat latihan sedia ada.
  8. Menjalankan latihan dalaman pegawai Jabatan untuk penaksiran risiko bahan kimia terhadap kesihatan (CHRA)
  9. Mengurus dan menjalankan penaksiran risiko bahan kimia
  10. Merancang dan menyelaras penguatkuasaan strategik bagi CLASS Regulation 2013  
  11. Memantau terhadap pematuhan industri ke atas CLASS Regulation 2013 
  12. Untuk menilai semula Chemical Inventory yang dihantar oleh pihak industri. 
  13. Bertindak sebagai pentadbir sistem bagi Chemical Information Management System (CIMS) dan menguruskan senggaraan sistem.
  14. Menyelaras pelaksanaan polisi “No CLASS No Entry”. 
  15. Memproses permohonan pendaftaran pusat pengajar CLASS Regulations dan pelatih, serta memantau pendaftaran sedia ada.
  16. Menilai semula pengkelasan bahan kimia berbahaya berdasarkan Industry Code of Practice on Chemicals Classification and Hazard Communication (Amendment) 2019:Part 1

  SEKSYEN KONVENSYEN DAN PENYELARASAN KIMIA KEBANGSAAN

  1. Menyelaras penguatkuasaan terhadap USECHH Regulations 2000. 
  2. Mengurus dan menjalankan audit Kualiti Udara Dalaman.
  3. Memproses permohonan pendaftaran Juruteknik Higien 1 (HT1)/Pengapit Kualit Udara Dalaman (IAQ), dan pemantauan pendaftaran sedia ada.
  4. Memproses permohonan pendaftaran pusat pengajar Juruteknik Higien 1 (HT1)/Pengapit Kualit Udara Dalaman (IAQ), dan pemantauan pendaftaran sedia ada.
  5. Mengurus peralatan teknikal pemonitoran bahan kimia Jabatan. 
  6. Menilai dan memproses permohonan pemeriksaan dan pembuangan asbestos.
  7. Menjalankan siasatan terhadap aduan berkaitan bahan kimia.
  8. Penyelaras bagi SOHELP Convention. 
  9. Menjalankan penguatkuasaan Chemical Weapon Convention. 
  10. Memantau dan menyelaras pelaksanaan Prior Informed Consent (PIC) di bawah Rotterdam Convention 
  11. Memantau dan menyelaras pelaksanaan Minamata Convention.
  12. Memantau dan menyelaras pelaksanaan Stockholm Convention.
  13. Pusat rujukan bagi pemetaan data bahan kimia dan serahan data daripada Pejabat Negeri.
  14. Membantu dalam pengurusan peralatan teknikal khusus yang kompleks – FTIR dan GCMS.
  15. Mengurus prosedur dan dokumentasi pegawai yang menyertai program pengurusan bahan kimia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  16. Memproses permohonan pendaftaran pusat pengajar SOHELP dan pelatih, dan memantau pendaftaran pusat pengajar sedia ada.

  Bahan kimia digunakan secara meluas di seluruh dunia termasuklah di Malaysia kerana penggunaan bahan kimia dapat membantu untuk memperbaiki kehidupan seharian dan mendatangkan pelbagai faedah kepada manusia. Dari sudut pandangan ekonomi, industri bahan kimia di Malaysia mengalami pertumbuhan export sebanyak 23.8% pada tahun 2010 berbanding tahun 2009, menjadikan jumlah export bahan kimia keseluruhan sebanyak RM 40.82 billion. Jumlah ini menyumbang kepada 6.4% jumlah export keseluruhan Malaysia pada tahun 2010. Sementara itu, pengimportan bahan kimia ke Malaysia juga menunjukkan jumlah yang ketara dengan menyumbangkan RM 45.3 billion (8.6%) kepada jumlah import negara.

  Walaupun dapat membantu memperbaiki kehidupan harian, sesetengah bahan kimia boleh mendatangkan ancaman kepada keselamatan dan kesihatan manusia dan juga persekitaran. Statistik dari Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Malaysia menunjukkan peningkatan dari 32 kes ke 102 kes penyakit pekerjaan yang dikaitkan dengan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan di antara tahun 2007 dan 2009. Jumlah pampasan yang telah dibayar kepada pekerja dalam tempoh yang sama juga menunjukkan peningkatan yang ketara di mana jumlah pampasan pada tahun 2007 yang dianggarkan sebanyak RM 25,000 telah meningkat kepada RM 260,000 pada 2009.

  Antara beberapa contoh bahan kimia yang telah dibuktikan berbahaya kepada kesihatan melalui kajian adalah asbestos, benzene dan formaldehid. Agensi seperti The U.S. Department of Health and Human Services, the EPA, dan The International Agency for Research on Cancer (IARC) telah mengelaskan asbestos sebagai bahan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. Di Malaysia, asbestos digunakan secara meluas sebagai bahan binaan, mendedahkan dan meningkatkan risiko penyakit seperti kanser paru-paru dan asbestosis kepada sekumpulan besar pekerja industri negara. Benzena pula, salah satu bahan yang digunakan untuk menghasilkan polimer dan plastik, juga telah dikelasifikasikan sebagai bahan kimia karsinogen oleh agensi-agensi yang sama. Satu lagi bahan kimia yang baru dikelaskan sebagai karsinogen oleh IARC pada tahun 2011 ialah formaldehid, bahan kimia yang sering digunakan untuk menghasilkan bahan pelekat di negara ini. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pembuatan dan pengendalian bahan-bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan adalah amat besar dan disebabkan itu, kebajikan mereka perlulah dititik beratkan.

  Di sinilah kami, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, perlu memainkan peranan untuk melindungi pekerja dan juga orang ramai secara tidak langsung. Sebarang isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dikaitkan dengan bahan kimia boleh dikurangkan secara meneyeluruh melalui pengurusan dan pengendalian bahan kimia yang terancang. Tambahan itu, pihak kerajaan melalui Jabatan ini sedang mengiatkan usaha untuk menguatkuasakan undang-undang serta mengedarkan garis panduan yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia secara selamat di tempat kerja. Semua peraturan-peraturan dan garis panduan yang berkaitan telah disenaraikan seperti di bawah dan maklumat lanjut berkaitan setiap topik boleh diakses melalui pautan hiper yang berkenaan.

  The department enforcement activities ....................


  Berikut adalah senarai panduan dan prosedur bagi kelulusan dan kebenaran yang diproses oleh Jabatan :