Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Ogos 2017

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Ogos 2017

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Julai 2017

No. Piagam Pelanggan
Tempoh Bil. lengkap diterima
Bil. lengkap diproses
Peratus Pencapaian
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:        
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days  58  58 100%
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days  874  838 96%
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days  168  145 86%
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days  2  2 100%
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days  38  38 100%
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days  4  4 100%
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days  8  8 100%
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days      
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.  1  1 100%
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).  10  10 100%
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).  0  0 0%
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).  0  0 0%
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).  1  1 100%
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising  1  1 100%
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)  133  86 65%
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days      
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.  1  1 100%
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).  3  1 33%
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).  0  0 0%
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).  0  0 0%
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).  0  0 0%
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising  0  0 0%
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)  64  64 100%
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days  5  5 100%
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days  7  7 100%
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours  1  1 100%
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes  86  86 100%

Cetak