Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Mac 2017

pdf Status Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Mac 2017

No. Piagam Pelanggan
Tempoh Bil. lengkap diterima
Bil. lengkap diproses
Peratus Pencapaian
1
Memproses permohonan kelulusan rekabentuk jentera berperakuan kelayakan bagi setiap permohonan yang lengkap:        
i) Dandang stim dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days 39 39 100%
ii) Bejana tekanan tidak berapi dalam tempoh 15 hari bekerja 15 days  757 752 99%
2
Memproses permohonan pendaftaran sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi setiap permohonan yang lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja 30 days  223 190 85%
3
Memproses dan memaklumkan keputusan permohonan lanjutan tempoh sahlaku sijil perakuan kelayakan pengandung tekanan tak berapi / dandang stim dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 45 days  2 2 100%
4
Memproses dan meluluskan permohonan kebenaran memasang dan mengendalikan simpanan pukal dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days  53 53 100%
5
Memproses kelulusan permohonan kebenaran memasang talian paip dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 10 days  10 10 100%
6
Memproses kelulusan permohonan kebenaran mengendalikan talian paip dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap 7 days  11 11 100%
7 Memproses permohonan baru dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :-   14 days      
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan.  10 10 100%
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).  2 2 100%
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).  0 0 0%
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).  0 0 0%
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).  0 0 0%
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising  0 0 0%
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)  181 181 100%
8
Memproses permohonan pembaharuan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima bagi kompetensi higien industri berikut :- 30 days      
i) Doktor Kesihatan Pekerjaan. 5  5 100%
ii) Pengapit Penaksiran Risiko Kesihatan Bahan Kimia (CHRA).  6  6 100%
iii) Penaksir Kualiti Udara Dalaman (IAQ).  0 0 0%
iv) Juruteknik Higien I (Pemonitoran Bahan Kimia).  1 1 100%
v) Juruteknik Higien II (Pengujian Sistem Pengalihudaraan Setempat).  2 2 100%
vi) Orang Yang Kompeten  Pendedahan Bising  3 3 100%
vii ) Penguji Gas Bertauliah (AGT) dan Penyelia Kemasukan Ruang Terkurung (ES)  143 143 100%
9
Memberi maklumbalas kepada setiap aduan pelanggan terhadap jabatan dalam tempoh 2  hari waktu bekerja 2 days 7 7 100%
10
Memberikan maklumbalas bagi setiap  permohonan memberikan ceramah dan mengadakan pameran yang lengkap berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tempoh 6 hari waktu bekerja 6 days  1 1 100%
11
Memulakan siasatan kejuruteraan forensik selepas menerima pemberitahuan kemalangan/kejadian dalam tempoh 36 jam 36 hours  3 3 100%
12
Menyediakan dan mengeluarkan resit rasmi bagi setiap transaksi pembayaran di kaunter dalam tempoh 8 minit 8 minutes  178 178 100%

Cetak