Pembagasan Pasir

Pendahuluan

Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Habuk Galian) 1989, memperuntukkan bahawa Proses Pembagasan Pasir tidak boleh digunakan di dalam mana-mana kilang kecuali mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Pemeriksa

Pembagasan Pasir” ditafsirkan sebagai pembersihan, pelicinan, pengasaran, pemotongan, penyediaan atau pembuangan permukaan atau sebahagian daripada permukaan mana-mana bangunan, kapal atau barang dengan menggunakan pasir atau bahan-bahan lain yang mengandungi silika berhablur yang digerakkan oleh bagas udara mampat atau wap atau suatu roda atau apa-apa cara yang seumpamanya.

Silika Berhablur” merujuk kepada bentuk hablur bagi silika bebas yang meliputi kuarza, kritobolit dan tridimit.

Silika Bebas” merujuk kepada silica dioksida yang tidak digabungkan dengan apa-apa elemen atau sebatian lain.

Cara-cara Membuat Permohonan

Semua permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan kepala surat dan dialamatkan kepada :-

Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), 
Aras 4, Blok D4, Kompleks D, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62530 Putrajaya.

Tel: 03 - 8886 5000/8886 5334
Fax: 03 - 8890 1315

Dokumen-Dokumen Permohonan Pembagasan Pasir 

Terdapat 2 klasifikasi permohonan pembagasan pasir iaitu kekal atau sementara

*Kekal bermaksud proses pembagasan pasir dijalankan di alamat kilang/tempat kerja yang tetap

**Sementara bermaksud proses pembagasan pasir dijalankan mengikut projek oleh kontraktor yang telah dilantik sepertimana di dalam surat penganugerahan (Letter of Awards) atau dokumen penganugerahan yang lain.


Dokumen berikut perlu disertakan dengan permohonan:-

1. Borang dan senarai semak permohonan kelulusan pembagasan pasir .(muat turun disini)

2. Permohonan berkepala surat bagi proses pembagasan pasir

3. Lukisan rekabentuk atau katalog mesin pembagasan

4. Prosedur Kerja Selamat (SOP) untuk aktiviti sebelum, semasa dan selepas proses pembagasan beserta pengenalpastian hazard

5. Carta proses kerja berkaitan

6. Pelan susun atur proses pembagasan

7. Helaian Data Keselamatan Kimia (SDS) yang terkini mengikut Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 (CLASS)

8. Kelengkapan Kawalan Kejuruteraan (LEV,GV,dll)

  • Laporan pengujian keberkesanan kawalan kejuruteraan oleh Juruteknik Higien 2 (jika    berkenaan)

9. Rekod pemberian Kelengkapan Pelindung Diri

10. Laporan pemeriksaan kesihatan bagi pembagas

11. Sijil atau maklumat latihan bagi pembagas

12. Tanda Amaran

13. Surat setuju terima (Award letter) atau dokumen lain yang menunjukkan tempoh kerja pembagasan. (bagi permohonan pembagasan sementara sahaja)

  • Jadual pelaksanaan aktiviti-aktiviti proses pembagasan pasir

Proses Kelulusan 

Permohonan akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja setelah dokumen permohonan LENGKAP diterima.

Surat kelulusan bagi pembagasan pasir (Kekal) adalah 3 tahun

Surat kelulusan bagi pembagasan pasir (Sementara) adalah mengikut tempoh yang dinyatakan di dalam Surat Penganugerahan (LOA) atau dokumen lain yang menunjukkan tempoh kerja pembagasan


Prosedur selepas mendapat kelulusan adalah seperti berikut :-

i.    Mematuhi Seksyen 15, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja-pekerja yang mengendalikan jentera tersebut.

ii.   Mematuhi Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan & Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan 2000).

iii.  Memohon kebenaran dari JKKP Ibu Pejabat sekiranya media pembagasan ditukarkan kepada bahan selain dari yang telah diluluskan dalam surat kelulusan terdahulu seperti yang dikehendaki di bawah Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera 1967 (Peraturan 6, Peraturan-Peraturan Habuk Galian 1989) iaitu sekiranya bahan itu mengandungi peratus silika berhablur bebas (free crystalline silica) kurang daripada 1% pada kepekatan melebihi 5mg/m3untuk ‘respirable dust’ atau 10 mg/m3 untuk ‘total dust’ pada tempoh purata pemberat 8 jam (TWA8).

iv.  Mendapat kebenaran memasang dan mengendalikan jentera pembagasan tersebut dan lain-lain jentera berkaitan daripada Pengarah, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dinegeri berkaitan.


Sebarang Pertanyaan

Sila hubungi:-

Unit Kelulusan dan Pemantauan Kawalan Hazad,
Seksyen Kelulusan dan Pengiktirafan,
Bahagian Higien Industri & Ergonomik,
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), 
Aras 4, Blok D4, Kompleks D, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62530 Putrajaya.

Tel: 03 - 8886 5000/8886 5334
Fax: 03 - 8890 1315

Cetak