doshheaderbm

Slider

Pusat Ujian Audiometrik (PUA)

1.0 PENDAHULUAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019 menyatakan tiap-tiap majikan yang telah menjalankan penaksiran risiko bising dan menunjukkan bahawa mana-mana pekerja terdedah kepada bising berlebihan melebihi had pendedahan bising yang dinyatakan dalam peraturan, majikan hendaklah menyebabkan ujian audiometrik dijalankan ke atas pekerja itu setiap tahun. Bagi maksud menjalankan ujian audiometrik, majikan hendaklah melantik pusat ujian audiometrik yang diluluskan oleh Ketua Pengarah.

2.0 PROSEDUR PERMOHONAN 

  2.1 Permohonan
 
 1. Borang & Senarai Semak untuk permohonan kelulusan Pusat Ujian Audiometrik(muat turun disini)
 2. Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan kepala surat dan dialamatkan kepada :
Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia
Aras 1,3,4, dan 5, Blok D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62530 Putrajaya
(U / p: Bahagian Higien Industri Dan Ergonomik)


  2.2 Dokumen

   2.2.1 Permohonan Pendaftaran
 1. Pusat ujian audiometrik statik─
  1. Lukisan reka bentuk dan pelan lokasi bilik ujian audiometrik;
  2. Laporan penentukuran bilik ujian audiometrik dan audiometer oleh penyedia perkhidmatan penentukuran audiometrik;
  3. Sijil latihan juruteknik audiometrik daripada pembekal atau mana-mana penyedia latihan yang diiktiraf oleh JKKP;
  4. Perakuan pendaftaran OHD;
  5. Prosedur ujian audiometrik termasuk format keputusan ujian;
  6. Surat pelantikan juruteknik audiometrik; dan
  7. Surat pelantikan OHD.
 2. Pusat ujian audiometrik bergerak─
  1. Sijil Pemilikan Kenderaan sebagai Klinik Perkhidmatan Bergerak daripada Jabatan Pengangkutan Jalan;
  2. Lukisan reka bentuk bilik ujian audiometrik yang disahkan oleh syarikat pemeriksaan kenderaan yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia;
  3. Laporan penentukuran yang sah bagi ‘Meter Paras Bunyi Kepersisan Jenis/Kelas 1’ dan ‘Kalibrator Bunyi Jenis/Kelas 1’ oleh pengilang atau makmal yang diiktiraf oleh Jabatan Standard Malaysia;
  4. Format laporan penentukuran bagi bilik ujian audiometrik dan kelengkapan pengukur audiometrik;
  5. Prosedur untuk mengukur paras bunyi latar di dalam bilik ujian audiometrik dan penentukuran audiometer;
  6. Sijil latihan juruteknik daripada pembekal atau mana-mana penyedia latihan yang diiktiraf oleh JKKP;
  7. Prosedur ujian audiometrik termasuk format keputusan ujian.
  8. Perakuan pendaftaran OHD;
  9. Surat pelantikan juruteknik audiometrik; dan
  10. Surat pelantikan OHD.

  2.2.2 Pembaharuan pendaftaran
    Permohonan untuk pembaharuan hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengarah bersama dengan salinan maklumat yang berikut ─
 1. Laporan penentukuran bagi bilik ujian audiometrik dan audiometer (bagi pusat ujian audiometrik statik);
 2. Laporan penentukuran terkini bagi ‘Meter Paras Bunyi Kepersisan Jenis/Kelas 1’ dan ‘Kalibrator Bunyi Jenis/Kelas 1’ oleh pengilang atau makmal yang diiktiraf oleh Jabatan Standard Malaysia (bagi pusat ujian audiometrik bergerak);
 3. Maklumat tambahan seperti berikut─
  1. Perakuan pendaftaran dan surat perlantikan OHD;
  2. Surat pelantikan dan sijil latihan juruteknik audiometrik.

          Permohonan untuk membaharui pendaftaran hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengarah sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum tarikh tamat tempoh pendaftaran semasa. 

3.0 PROSES KELULUSAN

Pihak JKKP akan membuat penilaian fasiliti pusat ujian audiometrik setelah menerima dokumen permohonan yang lengkap. Keputusan akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

4.0 PERTANYAAN
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Unit Kelulusan dan Pemantauan Kawalan Hazard, Bahagian Higien Industri Dan Ergonomik, Ibu Pejabat JKKP Putrajaya.

Tel: 03-88865000 Faks: 03-88901315

Cetak Emel