.
.
.
.
.
.

Articles

Isu-isu Kimia

Bahan kimia digunakan secara meluas di seluruh dunia termasuklah di Malaysia kerana penggunaan bahan kimia dapat membantu untuk memperbaiki kehidupan seharian dan mendatangkan pelbagai faedah kepada manusia. Dari sudut pandangan ekonomi, industri bahan kimia di Malaysia mengalami pertumbuhan export sebanyak 23.8% pada tahun 2010 berbanding tahun 2009, menjadikan jumlah export bahan kimia keseluruhan sebanyak RM 40.82 billion. Jumlah ini menyumbang kepada 6.4% jumlah export keseluruhan Malaysia pada tahun 2010. Sementara itu, pengimportan bahan kimia ke Malaysia juga menunjukkan jumlah yang ketara dengan menyumbangkan RM 45.3 billion (8.6%) kepada jumlah import negara.

Walaupun dapat membantu memperbaiki kehidupan harian, sesetengah bahan kimia boleh mendatangkan ancaman kepada keselamatan dan kesihatan manusia dan juga persekitaran. Statistik dari Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Malaysia menunjukkan peningkatan dari 32 kes ke 102 kes penyakit pekerjaan yang dikaitkan dengan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan di antara tahun 2007 dan 2009. Jumlah pampasan yang telah dibayar kepada pekerja dalam tempoh yang sama juga menunjukkan peningkatan yang ketara di mana jumlah pampasan pada tahun 2007 yang dianggarkan sebanyak RM 25,000 telah meningkat kepada RM 260,000 pada 2009.

Antara beberapa contoh bahan kimia yang telah dibuktikan berbahaya kepada kesihatan melalui kajian adalah asbestos, benzene dan formaldehid. Agensi seperti The U.S. Department of Health and Human Services, the EPA, dan The International Agency for Research on Cancer (IARC) telah mengelaskan asbestos sebagai bahan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. Di Malaysia, asbestos digunakan secara meluas sebagai bahan binaan, mendedahkan dan meningkatkan risiko penyakit seperti kanser paru-paru dan asbestosis kepada sekumpulan besar pekerja industri negara. Benzena pula, salah satu bahan yang digunakan untuk menghasilkan polimer dan plastik, juga telah dikelasifikasikan sebagai bahan kimia karsinogen oleh agensi-agensi yang sama. Satu lagi bahan kimia yang baru dikelaskan sebagai karsinogen oleh IARC pada tahun 2011 ialah formaldehid, bahan kimia yang sering digunakan untuk menghasilkan bahan pelekat di negara ini. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pembuatan dan pengendalian bahan-bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan adalah amat besar dan disebabkan itu, kebajikan mereka perlulah dititik beratkan.

Di sinilah kami, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, perlu memainkan peranan untuk melindungi pekerja dan juga orang ramai secara tidak langsung. Sebarang isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dikaitkan dengan bahan kimia boleh dikurangkan secara meneyeluruh melalui pengurusan dan pengendalian bahan kimia yang terancang. Tambahan itu, pihak kerajaan melalui Jabatan ini sedang mengiatkan usaha untuk menguatkuasakan undang-undang serta mengedarkan garis panduan yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia secara selamat di tempat kerja. Semua peraturan-peraturan dan garis panduan yang berkaitan telah disenaraikan seperti di bawah dan maklumat lanjut berkaitan setiap topik boleh diakses melalui pautan hiper yang berkenaan.

Cetak

Generik CHRA

Pendekatan generik Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan adalah terpakai pada tempat-tempat kerja yang mana bahan kimia berbahaya kepada kesihatan digunakan serta risiko dan langkah-langkah kawalan yang diambil adalah setara.

Dalam penaksiran risiko generik, laporan penaksiran yang telah dibuat bagi sesuatu tempat kerja boleh digunakan untuk tempat kerja yang lain jika aktiviti, risiko dan langkah-langkah kawalan adalah sama.

Penaksiran generik boleh dijalankan di tempat-tempat kerja seperti rangkaian stesen minyak, kedai  makanan segera, kedai dobi, ladang getah, ladang kelapa sawit dan lain-lain lagi.

icon Generik CHRA

icon Senarai Syarikat dan Tempat Kerja Yang Telah Mendapat Kelulusan Generik CHRA

Cetak

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 [P.U.(A) 310/2013]

Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 (Peraturan CLASS) telah diwartakan pada 11 Oktober 2013.

Peraturan CLASS merupakan satu peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Peraturan CLASS ini bagi menggantikan Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 (Peraturan CPL). Peraturan CLASS merupakan kawalan dalam bentuk perundangan untuk memastikan pembekal menyediakan maklumat yang mencukupi berkaitan bahaya bahan kimia bagi memastikan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan yang berkemungkinan wujud hasil daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di tempat kerja dapat dikawal pada tahap rendah, seterusnya menyediakan suasana dan keadaan tempat kerja yang selamat dan sihat.

Di bawah Peraturan CLASS, pembekal perlu menjalankan pengelasan, pelabelan, penyediaan Helaian Data Keselamatan, pembungkusan dan penghantaran maklumat inventori bahan kimia. Dalam peraturan ini, pembekal ditakrifkan sebagai seseorang yang membekalkan bahan kimia berbahaya, dan termasuklah pembekal utama (seseorang pembekal yang merumus, mengilang, mengimport, mengitar semula atau merumus semula bahan kimia berbahaya) dan pembekal subsidiari (seseorang pembekal yang membungkus semula, mengedar atau menjual secara runcit bahan kimia berbahaya).

Peraturan CPL yang sebelum ini digunakan sebagai mekanisme kawalan pembekalan bahan kimia berbahaya ke tempat kerja di Malaysia telah mula dikuatkuasakan pada 15 April 1997. Walaupun demikian memandangkan kini Sistem Terharmoni Global Bagi Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS) sedang giat dilaksanakan di seluruh dunia, Malaysia turut mengambil langkah proaktif untuk melaksanakan GHS dalam sektor industri dengan pewartaan Peraturan CLASS bagi menggantikan Peraturan CPL yang sedia ada.

Info Berkaitan:

 1. Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
 2. Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard, 2014  [ ZIP ]  [ PDF ]
 3. Surat Pemberitahuan Pewartaan Kod Tataamalan Industri bagi Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Bahaya
 4. Senarai Pernyataan Bahaya dan Pernyataan Berjaga-jaga
 5. Senarai Piktogram Bahaya
 6. Laman Sesawang Chemical Information Management System
 7. FAQ

Untuk sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan pegawai berikut:

 1. Shabanon binti Mohd Sharif (03-8871 1276 / Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. )
 2. Mohd Norhisyam bin Omar (03-8876 5379 / Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. )
 3. Azreen Shazwani binti Omar (03-8886 5364 / Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. )
 4. Muhammad Azhar bin Tahrel (03-8871 1229 / Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. )
Cetak

Konvesyen Senjata Kimia

Jabatan telah dilantik oleh Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu agensi dalam Pihak Berkuasa Kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia (PBK KSK) bagi memenuhi kehendak Konvensyen Senjata Kimia (KSK) serta melaksanakan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005 yang kawal selia oleh Kementerian Luar Negeri. Jabatan juga bertanggungjawab dalam menengani isu-isu berkaitan dengan pengurusan dan keselamatan bahan kimia termasuk konvensyen-konvensyen kimia. Jabatan memainkan peranan yang penting dalam membantu PBK KSK menguatkuasakan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005 dan Peraturan-Peraturan Konvensyen Senjata Kimia 2007. Jabatan telah diberi tanggungjawab dalam menyediakan prosedur pemeriksaan kebangsaan bagi senjata kimia oleh Inspektor Kebangsaan.

Cetak

Kualiti Udara Dalaman

Tataamalan Kualiti Udara Dalaman telah diperkenalkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memberi garis panduan dan menetapkan standard minima dalam melindungi kesihatan pekerja dan juga penghuni sesuatu kawasan yang tertutup yang dilengkapi sistem pengalihudaraan mekanikal dan/atau penyaman udara. Tataamalan ini terpakai di semua tempat kerja bukan industri yang disenarai di bawah Jadual 1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514). Pada tahun 2010, Jabatan telah memperkenalkan Tataamalan Industri Kualiti Udara Dalaman 2010 bagi meningkatkan pematuhan tempat kerja yang dimaksudkan.

Aktiviti-aktiviti yang melibatkan isu-isu kualiti udara dalaman adalah melibatkan penyiasatan aduan yang diterima daripada pekerja. Prosedur melakukan aduan boleh dirujuk di dalam Tataamalan Industri Kualiti Udara Dalaman 2010. Proses melakukan siasatan biasanya melibatkan 5 aktiviti utama iaitu lawatan awal tempat aduan, pengukuran paras kontamina yang terkandung di tempat aduan, penganalisian data, perbincangan dengan majikan dan pengeluaran laporan.

Selain itu, kajian bersama agensi-agensi kerajaan mahupun bukan kerajaan juga turut dijalankan. Kebiasaannya, penglibatan JKKP adalah menghulurkan kepakaran dalam pengendalian peralatan pengukuran dan juga menganalisis data yang telah dimuat turun hasil daripada pengukuran yang dijalankan.

Bagi menambah bilangan kepakaran di kalangan pegawai JKKP khususnya pegawai daripada Seksyen Industri Higien, latihan pengendalian peralatan kualiti udara dalaman juga diberikan. Latihan ini melibatkan pengajaran secara teori dan juga praktikal diterapkan bagi memberi pengajaran yang berkesan kepada pegawai.

icon Tataamalan Industri Kualiti Udara Dalaman (KUD) 2010

Cetak

Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan

Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan adalah satu bentuk penaksiran yang perlu dijalankan oleh majikan berpunca dari penggunaan, pengendalian, penyimpanan atau pengangkutan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan di tempat kerja seperti mana yang dikehendakki di bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.

Majikan boleh melantik Pengapit yang berdaftar dengan Jabatan ini untuk menjalankan penaksiran risiko kepada kesihatan di tempat kerja mereka. Kesemua Pengapit perlu menjalankan Penaksiran Risiko Kepada Kesihatan mengikut Manual CHRA Assessment of the Health Risks Arising From Use of Hazardous Chemical in the Workplace (2nd Edition - 2000) yang dikeluarkan oleh Jabatan ini.

Senarai Pengapit Berdaftar dengan JKKP

Kaunter Perkhidmatan

Untuk sebarang urusan rasmi di Ibupejabat JKKP Putrajaya sila berurusan di:

Aras 4 (Kaunter Utama), Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya
(T): 03 - 8886 5343
(F): 03 - 8889 2443
(E): Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
(W): www.dosh.gov.my

Bilangan Pelawat

020213440
Hari Ini
Semalam
Minggu Ini
Minggu Lepas
Bulan Ini
Bulan Lepas
Jumlah
12069
16196
28265
20030042
28265
612456
20213440