mobile header en02

GHS dan CLASS

Selaku agensi penguatkuasa, JKKP dengan kerjasama agensi kerajaan dan NGO seperti CICM, NIOSH, FMM, MITI telah mula melaksanakan aktiviti latihan dan promosi berkaitan GHS dan Peraturan CLASS semenjak tahun 2004. Setelah Peraturan CLASS diwartakan JKKP dengan kerjasama FMM telah melaksanakan aktiviti promosi ke seluruh negara. Secara prinsipnya, aktiviti berkaitan latihan dalam bidang KKP termasuk pengelasan bahan kimia adalah di bawah skop tugas NIOSH. Pada masa ini, JKKP mengalu-alukan pihak NGO/training provider lain yang ingin bekerjasama dengan Jabatan bagi melaksanakan program latihan berkaitan CLASS termasuk pengelasan.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Ianya dibenarkan selagi mana maksud tidak terpesong dari dokumen asal. Adalah menjadi tugas pembekal untuk memastikan terjemahan SDS yang baik dari Bahasa Inggeris ke bahasa kebangsaan. Peraturan CLASS tidak memerlukan terjemahan dibuat oleh penterjemah bertauliah. JKKP tidakmenyediakan sebarang kemudahan penterjemahan. Walau bagaimanapun, terma-terma lazim dan frasa-frasa seperti klasifikasi bahaya, pernyataan bahaya, pernyataan berjaga-jaga dan tajuk-tajuk SDS tersedia dalam dwi bahasa di dalam Peraturan dan ICOP CHC. Ini akan memudahkan proses terjemahan yang akan dilakukan pembekal.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Tidak. JKKP hanya bertanggungjawab menguatkuasakan Peraturan CLASS 2013 yang melibatkan bahan kimia di tempat kerja sahaja. Untuk sektor pengguna, ianya di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi dan Kepenggunaan. Walau bagaimanapun, sekiranya produk pengguna digunakan di tempat kerja, perlu mematuhi Peraturan CLASS.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Perbezaan utama mengenai kewajipan pembekal bahan kimia antara Peraturan CPL 1997 dan Peraturan CLASS 2013 ialah kewajipan menyediakan inventori bahan kimia oleh pembekal yang dikategorikan sebagai pengimport dan/atau pengeluar

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Semua produk yang dibekal dan dikilangkan untuk pelanggan di Malaysia perlu patuh kepada Peraturan CLASS bermula 16 April 2015.JKKp telah memberikan tempoh persiapan rapi selama 1 tahun untuk industri mematuhi Peraturan CLASS dan tiada lagi pelanjutan tempoh diberikan oleh pengurusan tertinggi

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Peraturan CLASS terpakai bagi bahan mentah dan bahan tambah dalam pembuatan produk makanan sekiranya tidak termasuk dalam bahan kimia yang dikecualikan daripada pemakaian Peraturan CLASS.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Forwarding company tidak termasuk dalam kategori pembekal, oleh itu tanggungjawab di bawah Peraturan CLASS tidak terpakai. Bagaimana pun, tanggungjawab di bawah Peraturan USECHH terpakai sebab bahan kimia di gudang transit yang di bawah tanggungjawab syarikat tersebut./p>

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-88711276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-88865364

Rekod pengelasan perlu mengikut format seperti yang telah ditetapkan dalam Bahagian 2, Tataamalan Industri.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Bagi produk import, tanggungjawab adalah kepada pengimport. Pengimport mesti menyediakan label yang mematuhi Peraturan CLASS bila produk masuk ke tempat kerja. Hanya tempoh persiapan rapi diberikan kepada pembekal.

PIC E-mail: shabanon@mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen@mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Untuk memperolehi lebih maklumat berkaitan pengelasan bahan kimia, anda boleh merujuk :

i. Kod Tataamalan Industri Pengelasan Kimia dan Komunikasi Hazard (ICOP CHC);

ii. The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 3rd Revised Edition (GHS Purple Book)

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Tangki penyimpanan – perlu label mengikut Peraturan CLASS
Talian paip dan lori tangki – tidak perlu dilabel mengikut Peraturan CLASS

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Maksimum pernyataan berjaga-jaga yang dibenarkan pada label adalah 6 melainkan perlu bagi menyatakan sifat dan keterukan bahaya

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Setiap piktogram perlu bersaiz 1/15 daripada luas permukaan label tetapi tidak kurang daripada 100mm2. Luas permukaan label yang diambil kira adalah luas permukaan yang mengandungi maklumat seperti di bawah subperaturan 8 (1) & (2).

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

There is no standard format that have been fixed but all the information as specified in subregulation 8 (1) & (2) must be included.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Selepas berbincang dengan jawatankuasa dan meneliti laporan dari UNECE, Jabatan memutuskan yang piktogram kosong tidak dibenarkan penggunaannya di Malaysia. Kami hendak mengelak sebarang kekeliruan berkaitan maksud piktogram kosong dikalangan pengguna bahan kimia berbahaya

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Maklumat yang diperlukan di dalam SDS perlulah mengikut peruntukan minimum yang telah dinyatakan dalam Bahagain 3, ICOP CHC (Perenggan 3.6). Maklumat REACH boleh digunakan sekiranya berkait dengan maklumat yang diperlukan oleh SDS.

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Inventori bahan kimia berbahaya bagi setiap tahun kalendar perlu dihantar sebelum atau pada 31 Mac tahun seterusnya.

PIC E-mail: shabanon@mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen@mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Pembekal boleh merahsiakan nama dan komposisi bahan kimia berbahaya dari SDS dan inventori bahan kimia berbahaya sekiranya maklumat tersebut adalah maklumat sulit perniagaan.Maklumat tersebut perlulah digantikan dengan:

• Nama bahan kimia - gunakan nama generic bahan kimia tersebut
• Kepekatan bahan kimia - gunakan julat kepekatan

PIC E-mail: shabanon[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8871 1276

PIC E-mail: azreen[at]mohr.gov.my
PIC Contact No. : 03-8886 5364

Tags Cloud